Kül Olan 175 Yıl­lık Cami Ayağa Kal­dı­rıl­dı
Rize
Haber
08 Ocak 2016 - Cuma 01:36 Bu haber 1145 kez okundu
 
Kül Olan 175 Yıl­lık Cami Ayağa Kal­dı­rıl­dı
KARADENİZ Haberi
Kül Olan 175 Yıl­lık Cami Ayağa Kal­dı­rıl­dı

Yan­gın­da kul­la­nı­la­maz hale gelen ve ahşap sa­na­tı açı­sın­dan yö­re­sel mi­ma­ri­nin bir çok özel­li­ği­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dır­ma­sı se­be­biy­le na­di­de eser­ler­den olan Trab­zon’un Çay­ka­ra il­çe­sin­de­ki ta­ri­hi cami, as­lı­na uygun ola­rak ye­ni­den inşa edi­le­rek hiz­me­te açıl­dı. Ta­şö­ren Ma­hal­le­si’nde yer alan ve 1841-1844 yıl­la­rın­da ya­pı­lan 175 yıl­lık 2 katlı Ta­şö­ren Mer­kez Ca­mi­si’nde, 2010 yı­lın­da henüz be­lir­le­ne­me­yen se­bep­le çıkan yan­gın, ya­pı­nın büyük bö­lü­mü­nün ahşap ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la kısa sü­re­de bü­yü­dü. Va­tan­daş­la­rın ve it­fa­iye ekip­le­ri­nin mü­da­ha­le et­ti­ği yan­gın­da, bir çok bö­lü­mün­de­ki iş­le­me­li ahşap kı­sım­la­rı da alev­le­re yenik düşen cami kul­la­nı­la­maz hale geldi. Mi­ma­ri özel­lik­le­ri ba­kı­mın­dan Ka­ra­de­niz yö­re­si­nin bir çok özel­li­ği­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran, alt katı taş­tan üst katı ise ah­şap­tan ya­pı­lan ca­mi­nin res­to­re edil­me­si için Trab­zon Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğün­ce ça­lış­ma baş­la­tıl­dı. Bu çer­çe­ve­de yö­re­de otu­ran va­tan­daş­lar da ca­mi­nin as­lı­na uygun inşa edil­me­si için ya­pı­nın yan­gın sı­ra­sın­da ve ön­ce­sin­de çe­ki­len fo­toğ­raf­la­rı­nı yet­ki­li­le­re verdi. Fo­toğ­raf­lar­dan yola çıkan ve ya­pı­nın bazı ahşap bö­lüm­le­ri­ni Trab­zon dı­şın­da­ki ahşap us­ta­la­rı­na yap­tı­ran res­to­ras­yon ekibi de ca­mi­nin yan­ma­dan ön­ce­ki bi­re­bir ha­li­ni ye­ni­den inşa edip, ya­pı­yı tek­rar va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne sundu. Trab­zon Va­kıf­lar Bölge Mü­dü­rü Maz­har Yıl­dı­rım­han, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Va­kıf­lar Genel Mü­dür­lü­ğü­nün Tür­ki­ye’de çok önem­li iş­le­re imza at­tı­ğı­nı, ken­di­le­ri­nin de ku­ru­mun Trab­zon Bölge Mü­dür­lü­ğü so­rum­lu­luk ala­nın­da, Genel Mü­dür­lü­ğün pers­pek­ti­fi doğ­rul­tu­sun­da vakıf ve kül­tür eser­le­ri­ni bir bir ha­ya­ta ge­çi­rip ye­ni­den in­san­lar­la bu­luş­tur­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Eser­le­rin ömür­le­ri­ni uzat­ma­ya da ça­lış­tık­la­rı­nı an­la­tan Yıl­dı­rım­han, Gi­re­sun, Trab­zon, Art­vin ve Rize’de ne kadar vakıf eseri varsa, bun­la­rın pro­je­len­di­ril­me­si ve res­to­ras­yo­nu­nun tek tek ya­pıl­dı­ğı­nı, şu anda da devam eden epey­ce iş­le­ri­nin bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. – “Ta­ma­men yan­mış, kül olmuş eseri ayağa kal­dır­dık” Maz­har Yıl­dı­rım­han, bu çer­çe­ve­de Çay­ka­ra il­çe­sin­de yan­gın so­nu­cu ta­ma­men yanan bir ca­mi­yi res­to­re et­tik­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek, şöyle devam etti: “Bu ca­mi­yi biz sı­fır­dan as­lı­na uygun ola­rak ye­ni­den inşa ettik. Fo­toğ­raf­lar­dan, ka­me­ra çe­kim­le­rin­den, köy­lü­le­rin el­le­rin­de ne mal­ze­me varsa hep­si­ni der­le­yip to­par­la­dık, bun­lar­dan yola çı­ka­rak pro­je­ler oluş­tur­duk. Bu çok özgün ve ça­tı­lı bir cami. Yö­re­sel mi­ma­ri­nin en güzel ör­nek­le­rin­den bi­ri­siy­di. Min­be­ri, mih­ra­bı, ka­pı­sı çok özel iş­le­me­li idi. Biz bu ca­mi­yi as­lı­na uygun ola­rak A’dan Z’ye kadar bi­tir­dik. Bun­dan do­la­yı da çok mut­lu­yuz. Çünkü kay­bol­ma­ya yüz tut­muş, ta­ma­men yan­mış, kül olmuş eseri ayağa kal­dır­dık.” Ya­pı­nın “tes­cil­li ta­ri­hi cami” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Yıl­dı­rım­han, “Yö­re­nin en güzel eser­le­rin­den biri. Çok özel iş­le­me­le­ri ve süs­le­me­le­ri var. Bu süs­le­me­le­re, el iş­le­ri­ne bi­re­bir sadık ka­la­rak ca­mi­yi ye­ni­den inşa ettik. Ger­çek­ten gö­rül­me­ye değer, geniş ça­tı­lı bir cami. Tür­ki­ye’ye örnek ola­cak bir hiz­met or­ta­ya koy­duk. Şu anda her şeyi tamam, ha­lı­sı­nı da serip iba­de­te açtık” dedi. Zümrüt rize 
Kaynak: (rizevizyon) - rizevizyon.com Editör:
Etiketler: Kül, Olan, 175, Yıl­lık, Cami, Ayağa, Kal­dı­rıl­dı,
Yorumlar
Haber Yazılımı